توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - مقالات آماده انتشار