کُدهای اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اخلاق کاربردی و به تبع آن اخلاق حرفه­ای قلمروهایی هستند که از دهه­یِ 1990 به این سو مورد توجه صاحب­نظران برنامه­ریزی قرار گرفته­اند. ادبیات مربوط به این قلمروها نظیر هر حوزه­یِ دیگری در عرصه­یِ تکاپوهای انسانی مدام در حال تطور است و به میانجیِ گفت و شنودهای مستمری که میان کنش­گران مختلف در این عرصه در جریان است، ظرفیت­ها و جنبه­های تازه­ای از ابعاد گوناگون و گسترده­یِ آن آشکار می­شود. این گستردگی در برخی موارد با دشواری­ها و احیاناً بدفهمی­هایی در حوزه­یِ اخلاق حرفه­ای برنامه­ریزی همراه است و همین امر ضرورت دقت­نظر و کنکاش در کُدها و گزاره­هایِ نظریِ اخلاق حرفه­ای و پیگیری این مباحث را موجب می­شود. ردیابی کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه­های مختلف برنامه­ریزی هدف اصلی این مقاله است و بدین منظور از دسته­بندی، تم­سازی، مقایسه و نتیجه­گیری از داده­ها برای کشف و توضیح کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه­های مختلف برنامه­ریزی استفاده شده است. کُدهای اخلاقی موضوع­های مرتبط با دوراهی­های اخلاقی در برنامه­ریزی، زمینه­یِ مطرح شدن اخلاق مساله­محور را به عنوان دستاورد مقاله و به عنوان یکی از رهیافت­های مواجهه با این دوراهی­ها موجب شده است. بحث آموزش اخلاقی برنامه­ریزان نیز بر مبنای اخلاق مساله­محور به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی مواجهه با موضوع­های اخلاقی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها