توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - راهنمای نویسندگان