توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - بانک ها و نمایه نامه ها