توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - پیوندهای مفید