توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله