دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1397 
6. سنجش ابعاد و شاخص‌های زیست‌پذیری در شهر نورآباد دلفان

صفحه 93-111

حسن حاتمی نژاد؛ احمد حاتمی؛ مزدک احمدی‌نژاد