دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1398 
3. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ی اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره قشم

صفحه 33-52

علیرضا دهقان؛ فرهاد خرمایی؛ الناز غنیمت؛ سید مسعود طباطبایی