دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1398 
3. تجزیه‌ و تحلیل کیفیت و اثرات محیط زیستی فضاهای سبز شهری (مطالعه‌ موردی: منطقه 10 شهرداری تهران)

صفحه 33-45

عباس علیپور؛ میلاد باقری؛ خالق چارکانه؛ حبیب محمودی چناری؛ مهدی خداداد