بررسی نقش مدیریت شهری بر توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. استان گیلان پوشیده از جنگل­ها و دارای آب‌وهوای معتدل و مرطوب است. صومعه‌سرا که در منطقه غربی این استان واقع است؛ با وجود جاذبه‌های متعدد گردشگری، از جمله تالاب‌ها و دریاچه‌ها، مناطق کوهستانی و جنگلی، می‌تواند با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح به قطب مهم گردشگری در سطح منطقه تبدیل و به‌عنوان یکی از محورهای مهم گردشگری کشور مطرح شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت شهری صومعه سرا به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری در مناطق شمالی کشور و ارائه راهکارهایی به‌منظور توسعه صنعت گردشگری است. روش پژوهش حاضر، براساس نوع هدف، کاربردی و براساس نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه گردشگران ورودی به شهرستان صومعه‌سرا بوده‌اند که با استفاده از جدول مورگان، 384 نمونه به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند. همچنین از آزمون‌های آماری، نظیر آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی برای بررسی فرضیه‌ها استفاده‌ شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این است که از میان شاخص‌های مورد بررسی، ضعف‌های مدیریت شهری (01/69%)، نبود یکپارچگی مدیریت در بهره‌برداری پایدار از جاذبه‌ها (81/82%)، کمبود امکانات (78/75%)، نبود دسترسی و اطلاع‌رسانی (0/69%)، بیشترین سهم را در نارضایتی گردشگران ایفا می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این منطقه علی‌رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل ‌شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، ضعف عملکرد در حوزه مدیریت و کمبود تبلیغات از موانع اساسی در راه رسیدن به این مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of civil management on the Development of Tourism Industry in Someesara Town

نویسندگان [English]

  • Alereza Ghobadi 1
  • Milad Pourrajabi 2
1 Department of Sociology , Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University,Tehran,Iran
2 The Impact of civil management on the Development of Tourism Industry in Someesara Town
چکیده [English]

Tourism is a kind of industry which its development needs sufficient awareness of the problems and effective, economic, social and cultural elements. Gilan has a mild climate and moist forested. Someesara which is located in western area of this province with numerous tourism attractions despite the Wetlands, lakes, mountains and forests could be mentioned as important tourism center at the regional level and also to be mentioned as one of the most important axes of tourism in country. The goal of doing this research is social evaluating of Someesara civil managements as one of the tourism destination’s in northern part of the country which presenting solutions for development of tourism industry. The method of present research according to its goal is applied and bases on its method is descriptive and analytic. Statistical society of this research included all the enter tourism in Someesara. The sample of study were 384 persons according to Morgan’s statistical table who have been chosen by simple accidentally method. Then the members interviewed and questioned. Also the statistical tests like Spearman’s correlation and T have been used for the study of hypothesis. The results of this study show that among the indicators studied, the weaknesses of urban management (69.01%), the lack of integrated management of sustainable productivity of attraction (82.81%), lack of facilities (75.78%), the lack of access and information (69%) had the greatest share in the discontent of tourists. The results show that the weaknesses of operation in management area and limitation of advertisements are the basic barriers for development of tourism in this town, thus this field has suit potential for tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • civil management
  • Tourism
  • tourism destinations
  • stable development
-ابراهیمی منیق، ج. و ایروانی، م.‌ر.، 1385. بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی - اجتماعی صنعت توریسم در توسعه اقتصادی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (دانشگاه آزاد واحد خلخال)، سال 2، شماره 7، صص107- 129.
-اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی استان گیلان، 1395. رشد اقتصادی حاصل از گردشگری صومعه سرا؛ منبعی موثر برای توسعه همه جانبه این شهرستان، چاپ اول، رشت، 250 ص.
-آسایش، ح. و کوچکی نژاد ارم ساداتی، ف.، 1384. سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی (مطالعه موردی: شهرستان صومعه‌سرا) ، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دوم، شماره 6، صص 1-12.
-بهنام مرشدی، ح.، حسنعلی فرجی، س.، رضوانی، م.‌ر. و محمدیان، ز.، 1395. برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان فارس) ، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 48، شماره 2، صص 227-295.
-پاپلی یزدی، م.‌ح. و سقایی، م.، 1386. گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سازمان سمت.، چاپ اول، تهران، 320 ص.
-حسام، م. و کریمی، س.‌ه.، 1395. ارزیابی و اولویت‌بندی مقصدهای گردشگری براساس ارزش ویژه برند از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان) ، فصلنامه علمی - پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، سال چهاردهم، شماره ۴۹، صص 337-355.
-رسول زاده اقدم، ص.، میر محمدتبار، س.‌ا.، عدلی پور، ص. و زینی‌وند، ی.، 1395. فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران، مجله مطالعات جامعه شناسی (دانشگاه آزاد)، سال 8، شماره 30، صص 63 -80 .
-رضوانی، ع.‌ا.، 1384. جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور.، چاپ چهارم، تهران، 350 ص.
-رکن الدین افتخاری، ع.‌ر.، رمضان نژاد، ی. و پورطاهری، م.، 1394. سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال 49، شماره 3، صص 571-585.
-رکن الدین افتخاری، ع.‌ر.، رمضان نژاد، ی. و پورطاهری، م.، 1395. سنجش نگرشی اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه‌ی پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان، مجله آمایش جغرافیایی فضاء، سال 6، شماره 20، صص 145-160.
-رمضان زاده لسبوئی، م.، اکبریان رونیزی، س.‌ر.، رمضانی فر، ح. و حیدری، ز.، 1394. توسعه‌ی گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعه‌ی موردی: شهر تنکابن) ، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، سال 3، شماره 3، صص 309-324.
-رمضان نژاد، ی.، رکن الدین افتخاری، ع.‌ر. و پورطاهری، م.، 1395. سنجش نگرشی اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه‌ی پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شماره بیستم، صص 145-160.
-رمضانی، ب. و نیکدل، ن.، 1389. شناخت عوامل موثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان صومعه‌سرا، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال پنجم، شماره 13، صص 48-59.
-رهنمایی، م.‌ت.، ملک نیا، م. و جهانیان، م.، 1390. نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقه 25 در توسعه گردشگری شهر تهران، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 3، شماره 12، صص 73-86.
-سجادی، ا. و احمدی، ف.، 1392. «ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 2، صص 155-175.
-سجاسی قیداری، ح.‌ا.، رومیانی، ا. و جعفری، ن.، 1393. سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد - شهرستان کوهدشت، مجله علمی -پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، سال چهارم، شماره 12، صص 103-126.
-ضیایی، م. و حسن پور، م.، 1392. تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزیدآباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای، سال سوم، شماره نهم، صص 15-28.
-ظهیری نیا، م. و نیکخواه، ه‌.، 1395. بررسی نگرش ساکنان شهر بندرعباس نسبت به تأثیرات گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 3، صص 43-65.
-قادری، ا.، فرجی راد، ع.‌ر. و بروجی، س.، 1390. جایگاه گردشگری در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مناطق آزاد (مطالعه موردی: قشم) ، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص 101-114.
-قوایی، م. و صفرآبادی، ا.، 1390. نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) ، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره اول، شماره 4، صص 35-52.
-کاظمی، م.، 1388. مدیریت گردشگری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 300 ص.
-مرکز آمار ایران، 1395. برآورد و پیش‌بینی جمعیت استان گیلان.
-معصومی راد، ر.، 1381. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، انتشارات اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی گیلان چاپ اول، رشت، 200 ص.
-مولائی هشجین، ن.‌ا. و ابراهیمی، ح.، 1393. شناسایی قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال چهارم، شماره 16، صص 95 -108.
-مهدی زاده، ج.، 1383. مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ایران، مجله مجلس و پژوهش، سال 32، شماره 44، صص 121-152.
-نیک دل، ن.، مسلمی پور لالمی، پ. و رضاپور هندخاله، آ.، 1394. حاشیه‌ی تالاب انزلی؛ نقش انزوای جغرافیایی مناطق برکندی جریان گردشگری؛ مطالعه موردی: شهرستان صومعه‌سرا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، سال 10، شماره 110، صص 32-41.
-Akbarpour, H., Bagheri, S., 2015. Tourism Economy in Iran, Iranian journal of business and economics. v. 2, p. 96-121.
-Allahdadi, F., 2011. Factors contribute to underdevelopment of tourism industry in Iran, Journal of American Science, v. 23, p. 870-873.
-Altinay, M., Hussain, K., 2005. Sustainable tourism development: a case study of north Cyprus, International journal of contemporary hospitality management, v. 17, p. 272 – 280.
-Annual report on the economic impact of travel and tourism in the world, 2016. World Travel and Tourism Council (WTTC).
-Aqajani, H., Azkia, M., 2016. The Sociological Analysis Of Tourism industry in development Of gilan Province, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, v. 6, p. 184-189.
-Bakr M. Aly Ahmed. Social and culture impacts of tourism growth incostal environments and the potential for sustainability: case study of Egypt and use, International journal of arts and humanities, v. 1, p. 32-47.
-Brunt, P., Courtney, P., 1999. Host Perceptions of Sociocultural Impacts, Annals of Tourism Research, v. 26 , p. 493-515.
-Butler, R.W., 1980. The concept of a Tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, Canadian Geographer., v. 24, p. 5-12.
-Butler, R.W., 1993. Tourism: an evolutionary perspective”, Tourism & sustainable development: monitoring, planning, & managing, v. 37, p. 27-43.
-Butler, R.W., 1998. Sustainable tourism–looking backwards in order to progress? sustainable tourism: Geographical perspectives, v. 21, p. 25-34.
-Doxey, G.V., 1975. A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and Research Inferences, In Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference Proceedings, v. 3, p. 195-198.
-Galdini, R., 2007. Tourism and The City: Opportunity for Regeneration, Tourismos, v. 2, p. 95- 11.
-Gilmore, J.H., 2002. Differencing Hospitality cooperation’s via Experiences, Cornell Hotel and Restaurant: Quarterly, v. 43, p. 87- 92.
-Kim, M., Lee, Ch. and Bonn, M., 2016. The effect of social capital and altruism on seniors' revisit intention to social network sites for tourism related purposes, Tourism Management, v. 53, p. 96-107.
-Lagiewski, R.M., 2006. The application of the TALC model: A literature survey, the Tourism Area Life Cycle., v. 1. p. 27–50.
-Lawson, R.W.J. Lawson, RW. Williams, J. Young, T. Cossens, j. and Cossens, J., 1998. A Comparison of Residents’ Attitudes towards Tourism in 10 New Zealand Destinations, Tourism Management. v. 19, p. 247- 256.
-Lozano-Oyola, M., Blancas, F.J., Gonzalez, M. and Caballero, R., 2012. Sustainable Tourism Indicators as Planning Tools Cultural Destinations, Ecological Indicators, v. 18, p. 612- 675.
-Mason, P. Leberman, S., 2000. LocaL Planning for recreation and tourism: Mountain biking in the Manawatu region of New Zealond, journal of sustainable Tourism. v. 8, p. 84-97.
-Rasoolimanesh, S.M., Jaafar, M., Kock, N. and Ramayah, T., 2015. A revised framework of social exchange theory to investigate the factors influencing residents' perceptions, Tourism Management Perspectives, v. 16, p. 335–345.
-Ryan, C., Scotland, A. and Montgomery, D., 1998. Residents Attitudes to Tourism Development: A Comparative Study between the Rangitikei, New Zealand, 200 p.
-Smith, M.D.Krannich, R.S., 1998. Tourism Dependency and Resident Attitudes, Annals of Tourism Research. v. 25, p. 783-802.
-Taghizadeh Yazdi, M.R. and Barazande, H., 2016. Identifying and Ranking Health Tourism Development Barriers in Iran Using Fuzzy VIKOR Method, Asian Social Science, v. 12, p. 210-241.
-Tosun, C., 2001. Regional Planning Approaches to Tourism Development, Tourism Management, v. 17, p. 519-531.
-Tsundoda, T. and Mendlinger, S., 2009. Economic and Social Impact of Tourism on a Small Town Service Science & Management., v. 4, p. 61-70.
-Yang, L., 2010. Ethnic tourism and cultural representation, Annals of tourism research, v. 38, p. 561-585.