اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن صدوق

جغرافیای طبیعی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

h_saduoghsbu.ac.ir

سردبیر

شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

shahriar_khaledi6yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عباس سعیدی

جغرافیای کشاورزی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

asaidisbu.ac.ir

جمیله توکلی نیا

جغرافیای انسانی استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

j_tavakoliniasbu.ac.ir

شهرزاد فریادی

شهرسازی دانشیار، دانشگاه تهران،

sfaryadiut.ac.ir

زهره فنی

جغرافیای شهری دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

z-fannisbu.ac.ir

صدیقه لطفی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد، دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

حسن لشکری

جغرافیای طبیعی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

h_lashkarisbu.ac.ir

حمید رضا ناصری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

h_nasserisbu.ac.ir

مصطفی طالشی

جفرافیای روستایی دانشیار، دانشگاه پیام نور، گروه علوم انسانی تهران مرکز

taleshi_moyahoo.com

اسماعیل علی اکبری

جغرافیای شهری دانشیار، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

aliakbaripnu.ac.ir

محمدرضا ثروتی

جغرافیای طبیعی آستاد، دانشگاه شهید بهشتی

m_servatisbu.ac.ir

دبیر اجرایی

زهره فنی

جغرافیای شهری دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

z-fannisbu.ac.ir

مدیر اجرایی

مریم رشیدی

ژئومورفولوژی دانشجوی دکترا، دانشگاه شهید بهشتی

m_rashidisbu.ac.ir