نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس http://egsdejournal.sbu.ac.ir انجام می‌شود.

شرایط و فرآیند پذیرش مقالات:

 • مقاله‌های ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 • علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
 • زبان رسمی نشریه فارسی است (در آینده نزدیک، مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).
 • مقاله‌های ترجمه شده از زبان­ های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 • مقاله‌های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه­ های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.
 • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مقالاتی که بر اساس مندرجات راهنمای نویسندگان تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 • مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید.
 • تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 • مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می باشد.
 • مقالات 2 تا حداکثر 10 روز پس از دریافت، توسط دبیر تخصصی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت تایید اولیه تحریریه، برای سه داور ارسال می شود، نتایج اولیه داوری به طور میانگین، ظرف مدت یک ماه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. در صورت قرار گرفتن در وضعیت نیاز به بازنگری، پس از انجام اصلاحات و بازنگری مجدد(بسته به وضعیت مقاله از حیث بازنگری جزئی و کلی، این زمان بین 10 روز تا یک ماه متغیر خواهد بود) و در صورت پذیرش اصلاحات ، مقاله وارد فرآیندهای بعدی، خواهد شد. میانگین زمان دریافت تا پذیرش مقالات  بسته به عواملی چون کیفیت مقاله، رعایت دستورالعمل ها، حجم اصلاحات و همکاری نویسندگان محترم، بین 2 تا 4 ماه متغیر است. پس از پذیرش، مقاله در نوبت آماده سازی و تعیین زمان چاپ در هیات تحریریه، قرار خواهد گرفت.
 • گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.