"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 

 دسترسی فوری به محتوی نشریه بصورت آزاد می باشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود

 

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1399، صفحه 1-97 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان