"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقمندان به امر پژوهش ، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی  در نظر دارد در حوزه های تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و محیط زیست شهری اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی نماید.

مجله توسعه پایدار محیط جغرافیایی برابر جلسه مورخ 1394/10/28 به شماره ثبت 76649 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت نموده است.

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1399، صفحه 1-97 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
58052476
شاپا الکترونیکی
3538-1601