اهداف:

- توسعه مرزهای دانش و ارایه راهبردها، سیاست ها و راهکارهای علمی و عملی در زمینه برنامه ریزی توسعه فضایی سکونتگاه ها و نظام اکولوژیکی

- کمک به حل مسائل و چالش های کشور بویژه در عرصه های محیط زیستی

- بررسی و شناسایی گواه-محور موانع و چالش های کلیدی تحقق توسعه پایدار و متوازن منطقه ای-ملی در ایران

 -توسعه و بکارگیری دانش جغرافیا در زمینه تحول و توسعه فضایی با تأکید برحفظ سیستم های پشتیبان حیات و پایداری

-افزایش اطلاعات و دانش جامعه علمی در باره پایداری فضاها و محیط های جغرافیایی ایران و جهان

-بهبود و تسهیل روابط علمی-تخصصی میان پژوهشگران ایران و سایر کشورها

چشم انداز:

نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، نتایج همه پژوهش های نظری و کاربردی در زمینه توسعه پایدار محیط های جغرافیایی ایران و جهان را فعلا به زبان فارسی و در آینده ای نزدیک، به زبان انگلیسی هم منتشر می کند.

در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین داخل و خارج کشور دعوت می‏ شود که برای تحقق و به ثمر رسیدن هدف ‏هـای یاد شده، مقاله های پژوهشی خود را به‏ نشریه ارسال دارند.

مقاله‏ های رسیده با توجه به معیارهایی چون کیفیت، چگونگی تجزیه و تحلیل، نحوه اظهار نظر، نتایج به دست آمده و نیز با در نظر گرفتن جنبه‏ های نوآوری، کاربردی، گستردگی و فراگیری آنها، پس از داوری در هیأت تحریریه مطرح و در مورد قبول یا رد آن تصمیم‏ گیری خواهد شد.

مسئولیت نتایج علمی و فنی نوشته به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.