اهداف و چشم انداز

- توسعه مرزهای دانش و ارایه راهبردها، سیاست ها و راهکارهای علمی و عملی در زمینه برنامه ریزی توسعه فضایی سکونتگاه ها و نظام اکولوژیکی

- کمک به حل مسائل و چالش های کشور بویزه در عرصه های محیط زیستی

- بررسی و شناسایی گواه-محور موانع و چالش های کلیدی تحقق توسعه پایدار و متوازن ناحیه ای در ایران

- توسعه و بکارگیری دانش جغرافیا در زمینه تحول و توسعه فضایی با تأکید برحفظ سیستم های پشتیبان حیات و پایداری توسعه