نکات بسیار مهم جهت ویراستاری مقاله توسط نویسندگان گرامی

 • درج ایمیل دانشگاهی و کد ارکید همه نویسندگان مقاله، در فایل شناسه، الزامی است.
 • منابع و رفرنس‌های فارسی و انگلیسی، دقیقاً مطابق فرمت نشریه تنظیم شوند.
 • تمامی منابع در فهرست پایانی، دارای لینک دسترسی باشد.
 • جداول به صورت استاندارد تنظیم شوند به‌گونه‌ای که تمام سطرها و ستون‌ها با خطوط مشخصی از یکدیگر جدا باشد.
 • پیشنهاد می‌شود علاوه بر مطالعه بخش "راهنمای نویسندگان" در سایت نشریه؛ یکی از مقالات شماره اخیر را دانلود فرمایید و مقاله را دقیقاً مطابق با آن تنظیم نمایید.
 • مقاله حتماً به‌صورت تک‌ستونی تنظیم شود. صفحه‌آرا آن را به شکل دوستونی تنظیم خواهد کرد.
 • هر یک از چکیده‌های مبسوط به فارسی و انگلیسی باید بین 500 تا 600 کلمه، در 4 پاراگراف تنظیم شوند شامل: پیشینه و هدف (20%)؛ روش‌ها(50%)؛ یافته‌ها و بحث(20 %) و نتیجه‌گیری (10%) و واژه های کلیدی (در چکیده کوتاه و مبسوط یکسان باشد).

Extended Abstract

Background and purpose

 Methods

Findings and discussion

Conclusion

Keywords

 • تمامی چکیده های کوتاه و مبسوط جهت ترجمه یا ویراستاری برای ویراستار انگلیسی نشریه ارسال و پس از تایید، در سامانه بارگذاری شود (این مرحله قبل از چاپ به اطلاع نویسندگان گرامی می رسد).
 • با توجه به سیاست های این نشریه در خصوص دریافت هزینه داوری و انتشار مقالات از نویسندگان محترم، نشریه بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مبلغ 600هزار تومان از نویسندگان طی دو مرحله (150 هزار تومان بابت جبران بخشی از ارزیابی اولیه و داوری و 450 هزارتومان بابت جبران بخشی از ویراستاری، چاپ و انتشار پس از تایید داوران و هیئت تحریریه محترم) دریافت می نماید. بقیه هزینه‌ها از سوی دانشگاه شهید بهشتی پشتیبانی مالی می شود.

 

راهنمای جامع تدوین و شرایط پذیرش مقاله

 

نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، یافته‌های علمی را باهدف ترویج، توسعه، ارتقاء و تقاضا- محوری پژوهش ها در حوزه علوم جغرافیایی و  دانش‌های مرتبط منتشر می‌نماید. مجله به‌صورت دو شماره در سال و به زبان فارسی بوده و چکیده ها به زبان انگلیسی نیز منتشرمی‌شود. برای اطلاع از محورهای موضوعی پذیرش مقاله در این دو فصل‌نامه به سایت آن مراجعه شود: https://egsdejournal.sbu.ac.ir/

همچنین از نویسندگان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‌موقع مقالات، پیش از ارسال مقاله، به نکات ذیل توجه فرمایند:

 • مقاله باید حاصل پژوهش‌های علمی معتبر در یکی از موضوع‌های جغرافیای طبیعی، انسانی و محیط زیستی، با رویکرد توسعة پایدار باشد.
 • مقاله قبل از ارسال برای دوفصلنامه نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به نشریه دیگری ارسال شده و یا در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
 • قبل از ارسال مقاله، حتما درصد همپوشانی آن تعیین و فایل نتیجه مشابهت یابی هم پیوست و ارسال شود. میزان مشابهت مقالات کمتر از 10 درصد باشد.
 • نوآوری پژوهش، درچکیده و نیز در انتهای جمع بندی پیشینه، تبیین و برجسته شده باشد.
 • مقاله‌دریافتی در صورت پذیرش یا رد، بازگردانده نخواهد شد.
 • دوفصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 • مسئولیت صحت محتوای علمی مقاله، حفظ حقوق دیگران و مشخصات نویسندگان(همکار) بر عهده نویسنده مسئول آن است.
 • تمامی حقوق نشر برای نشریه و نویسندگان مقاله‌های چاپ شده، محفوظ است.
 •  هزینه داوری و انتشار مقالات به شرح ذیل می باشد:

  هزینه داوری مقاله پس از تایید اولیه: 1500000 ریال 

  هزینه انتشار مقاله: 4500000 ریال

   (در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولفان نیست).

  هزینه ویراستاری یا ترجمه چکیده های کوتاه و مبسوط انگلیسی : با توجه به تعداد کلمات متغیر است (معمولا مبلغ آن کمتر از 2000000 ریال است و مستقیما از نویسنده به ویراستار پرداخت می شود)

ساختار مقاله باید به شرح زیر تنظیم و ارسال شود:

راهنمای تدوین مقاله

نویسنده عهده‌دار مکاتبات، فایل اصلی مقاله را از طریق ثبت نام در سایت مجله ارسال نماید. مقاله بصورت تک ستونی و با همه اجزا و بخش های آن 18 صفحه (6000 تا 7000 کلمه) تنظیم و تدوین شده باشد. پیش از ارسال مقاله، از تکمیل و نهایی شدن فایل های زیر طبق فرمت و چارچوب نگارشی مجله، اطمینان حاصل شود:

 • فایل عنوان (عنوان مقاله و مشخصات کامل نویسندگان)، 2) فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)، 3) فایل تکمیلی (جداول، نمودارها و نقشه ها)؛ 4) نتیجه مشابهت یابی مقاله و 5) فرم های تعارض اخلاقی و تعهدنامه. جزییات مربوط به هریک از فایل ها به شرح زیر است.

1- فایل شناسه یا عنوان مقاله شامل:

- عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

- نام، نام خانوادگی (همه نویسندگان)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور؛ به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. نویسندة عهده‌دار مکاتبات و نویسنده مسئول مقاله (می تواند یک نفر و یا متفاوت باشد) با شماره، آدرس ایمیل دانشگاهی و کد ارکید همه نویسندگان مشخص شوند.

- نشانی کامل نویسنده مسئول، شامل: نشانی پستی، شمارة تلفن همراه و ثابت، شمارة دورنگار و نشانی پست الکترونیکی دانشگاهی، در هر دو قسمت فارسی و انگلیسی نوشته شود.

2- فایل مقاله (بدون نام)

- در فایل اصل مقاله، هیچ نوع اطلاعاتی از مشخصات نویسندگان (در کل متن و پاورقی) ذکر نشود. این نکته در کلیه فایل‌ها و نام فایل مقاله نیز رعایت شود. به هیچ عنوان از گزینه قطع صفحه یا page Break در فایل مقاله استفاده نشود.

- عنوان مقاله، کل پژوهش را تحت پوشش قرار دهد؛ تکراری نباشد؛ طولانی نباشد؛ بدون ابهام و نارسایی باشد.

- چکیدة کوتاه (فارسی و انگلیسی)، خلاصه‌ای گویا از محتوی علمی مقاله و حداکثر در 250 کلمه در یک پاراگراف به‌گونه‌ای تدوین ‌شود که شامل مسئله، ضرورت و هدف، روش تحقیق و نوآوری و نتایج آن تدوین شود. در چکیده از ذکر هرگونه منبعی خودداری ‌شود.

- واژه های کلیدی

نویسنده باید موضوع های مهم خود را به صورت تک واژه برای جستجو، نشان دهد. واژه‌های کلیدی حداکثر 5 کلمه باشند.

چکیده مبسوط: بعد از طی مراحل داوری، درصورت پذیرش مقاله، تهیه چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی به فرمت زیر الزامی است:

 هر یک از چکیده های مبسوط باید بین 500 تا 600 کلمه، در 4 پاراگراف تنظیم شوند شامل: پیشینه و هدف (20%)؛ روش ها(50%)؛ یافته ها و بحث(20 %) و نتیجه گیری (10%).

همچنین در مرحله ویراستاری، از نویسنده مسئول خواسته می شود که به رفع اشکالات نگارشی و شکلی احتمالی، اقدام نماید.

 

فایل اصل مقاله علاوه بر چکیده های کوتاه فارسی و انگلیسی، باید شامل اجزاء ساختاری زیر باشد:

- مقدمه

 به شرح و تبیین مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع (با استناد به منابع جدید)، اهداف و سؤال‌های پژوهش اختصاص دارد.

- مبانی نظری و پیشینه

این بخش دربرگیرندۀ ادبیات جهانی موجود در خصوص موضوع پژوهش و بیان مختصری از نتایج آنها است. پژوهش حاضر باید بتواند با تبیین مرزهای علمی موجود، بعد از جمع بندی، نوآوری و برتری خاص خود را نسبت به پژوهش‌های پیشین ارائه نماید. از ارایه این بخش، در قالب جدول اجتناب فرمایید.

- روش ها

این بخش از مقاله، دربرگیرندة محدوده و قلمرو پژوهش؛ روش تحقیق و مراحل آن (روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن، ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی آن‌ها)؛ معرفی متغیرها و شاخص‌ها؛ کاربرد روش‌ها و فنون، اختصاص می یابد.

- یافته‌ها

ارائه مبسوط و دقیق یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای لازم انجام پذیرد.

- بحث و نتیجه گیری

شامل ارایه و تحلیل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش در مقایسه با دیگر یافته‌های پژوهش‌های مشابه با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی است.

- سپاسگزاری

تشکر و قدردانی از سازمان تأمین‌کنندة داده و یا هر نوع تسهیلات دیگر در پیشبرد پژوهش حاضر، در این بخش انجام می‌گیرد و چنانچه حامی مالی داشته است، نام مؤسسه، در این قسمت درج شود. تشکر نویسندگان یک مقاله از یکدیگر مرسوم نیست.

-پی نوشت

معادل انگلیسی روش ها، اصطلاحات، اسامی و مدل های مطرح در متن مقاله، با شماره گذاری در متن، در این قسمت نوشته شوند.

-منابع

نحوه نگارش منابع در داخل متن و انتهای مقاله:

منابعی که در درون متن، استناد داده شده اند باید در پایان مقاله هم نوشته شوند و بالعکس؛ ولی به دو شیوه متفاوت زیر:

الف) در داخل متن: شیوه ارجاع باید با ذکر  نام‌خانوادگی، سال انتشار، باشد؛ مانند: (صرافی، 1386).

منابع با دو نویسنده : (سعیدی و عزیزپور، 1388)، (Appleyard and Lintell, 1972 )؛ بیش از دو نویسنده: (صرافی و همکاران، 1393) یا  (Timperio et al, 2004)

ب) در انتهای مقاله: ارائه منابع و مأخذ انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر ارائه شود:

برای کتاب: نام‌خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان،. سال انتشار(بدون پرانتز). عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر، نوبت چاپ، محل انتشار، تعداد صفحات و درصورت اینترنتی بودن منبع، لینک دسترسی آنلاین آن.

نمونه فارسی کتاب:

- صرافی، م.، 1383. مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، تهران، 250 ص.

نمونه انگلیسی کتاب:

- Gakenheimer, R., 1978. The Automobile and the Environment: An International Perspective, MIT Press, Cambridge, MA, 120 p.

برای نشریه: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان.، سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، و شماره نشریه بصورت عدد(مانند نمونه زیر)، صفحات مقاله در نشریه، کد Doi یا لینک دسترسی آنلاین مقاله.

نمونه فارسی نشریه:

- لطفی. ص. و کاظم آبادی، ل.، 1400. شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر تحول مدیریت شهری با رویکرد سناریو مبنا (مطالعه موردی: شهر اراک)، توسعه پایدار محیط جغرافیایی:  3(5)، 87-105،  Doi: 10.52547/SDGE.3.5.87

نمونه انگلیسی:

- Busche, D.  and Sponholz, B., 1992. Morphological and micromorphological aspects of the sandstone karst of eastern Niger. Journal of. Geomorphology: 8 (85), 1-18, Doi: …

- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود. مانند نمونه بیاورید:

https://www.amar.org.ir/ (Available at: 1392/3/1)

3- فایل تکمیلی (جداول، نمودارها و نقشه ها): جداول، اشکال و نمودارها، علاوه بر ارایه در داخل متن، لازم است در فایل جداگانه ای با فرمت اصلی ورد (و نه عکس)، با کیفیت بالا، در سایت نشریه، بارگذاری و ارسال شوند. شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت Excel، Word  و با دقت dpi 600 ارائه شود.

 عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (300 تا 500 dpi) ) در یکی از فرمت‌های gif, jpg, tif, تهیه شده باشند. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (Legend) ) به گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد.

اطلاعات جداول نباید به صورت شکل و یا نمودار درمقاله آورده شوند. شماره و عنوان دربالای جدول ذکر شود. در صورت اخذ جداول و شکل‌ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جداول و شکل‌ها به صورت وسط چین الزامی است.

حتما جداول بصورت باز و بدون خطوط اطراف، ترسیم و تنظیم شوند (به نمونه در سایت نشریه مراجعه شود).

هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود. در جداول اعشار اعداد فارسی با / و انگلیسی با نقطه نوشته شود. بطور مثال 13/6 یا 6.13

توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به‌صورت زیرنویس ارائه شود.

- فرمول‌نویسی

 فرمول‌ها می‌بایست به‌صورت ریاضی و با علائم اختصاری نوشته شوند و در زیر هر فرمول تمامی علائم اختصاری و یا متغیرها معرفی شوند. در نگارش فرمول‌ها از واژة رابطه استفاده و به‌ترتیب ظاهرشدن در متن مقاله شماره‌گذاری شوند. لازم است تمامی رابطه‌ها شماره‌گذاری و شمارة آن‌ها در سمت راست‌شان به‌صورت "رابطه 1)" نوشته شود. از نوشتن تکراری رابطه خودداری و هر جا که لازم است شمارة آن نوشته شود.

 

- نوع و اندازه قلم نگارش و حروف‌چینی به شرح زیر است:

* فایل مقاله به صورت Word و به همراه یک نسخه با فرمت PDF.

* تورفتگی سطر اول چکیده  با عمق 5 میلیمتر و با بهره‌گیری از تنظیمات پاراگراف.

* سایز کاغذ A4 و با حاشیه 3 سانتیمتر از چپ و راست و 3 سانتیمتر از بالا و پایین.

 

نام بخش

نوع قلم

اندازه

 

 

 

عنوان مقاله

بی نازنین سیاه

16

نام و عنوان نویسندگان

بی نازنین نازک

13

عنوان بخش

بی نازنین سیاه

13

زیر بخش

بی نازنین سیاه

12

متن چکیده فارسی

بی نازنین نازک

12

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

متن مقاله

بی نازنین  نازک

12

زیرنویس شکل و نمودار و تصویر

بی نازنین  سیاه

10

سر نویس جدول

بی نازنین  سیاه

10

منابع و مأخذ (فارسی)

بی نازنین  نازک

11

منابع و مأخذ (انگلیسی)

Times New Roman

10

مأخذ زیر جداول و تصاویر

بی نازنین  نازک

10

 

4-  فایل نتیجه مشابهت یابی مقاله (هنگام ارسال مقاله، این فایل نیز بارگذاری گردد)

5- فایل های تعارض اخلاقی و تعهد نامه (بر روی هر کدام از لینک ها کلیک کنید).

 

شیوه داوری مقاله:

مقاله های دریافتی، تنها با طی مراحل داوری (دوسویه ناشناس)، امکان پذیرش و چاپ دارند. در صورت رعایت چارچوب و فرمت مورد نظر توسعة پایدار محیط جغرافیایی، مقاله بدون مشخصات نویسنده یا نویسندگان برای دو داور ارسال خواهد شد. در صورت ارائه نظر مشترک از سوی 2 داور مبتنی بر تأیید، رد یا اصلاح، همان نظر ملاک عمل خواهد بود؛ در صورت تفاوت نظر داوران، داور سوم (تطبیقی) ملاک تصمیم‌گیری درباره مقاله خواهد بود.