رتبه علمی نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی

براساس گزارش آخرین ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی از سوی کمیسیون نشریات علمی وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400، نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، حائز رتبه‌ی «ب» شده است.