در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقمندان به امر پژوهش ، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی  در نظر دارد در حوزه های تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و محیط زیست شهری اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی نماید.

مجله توسعه پایدار محیط جغرافیایی برابر جلسه مورخ 1394/10/28 به شماره ثبت 76649 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت نموده است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-100 

2. تحلیل شاخص‌های اقلیم آسایش و ارتباط آن با گردشگری در شهر تبریز

صفحه 17-26

شهریار خالدی؛ یاشار کریمی؛ حسین ابدالی؛ غلامحسین محمدی


6. تجزیه‌ و تحلیل کیفیت و اثرات محیط زیستی فضاهای سبز شهری (مطالعه‌موردی: منطقه 10 شهرداری تهران)

صفحه 78-88

عباس علیپور؛ میلاد باقری؛ خالق چارکانه؛ حبیب محمودی چناری؛ مهدی خداداد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
58052476
شاپا الکترونیکی
3538-1601