توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - پرسش‌های متداول