توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - نمایه نویسندگان