توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - فرایند پذیرش مقالات