توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - اهداف و چشم انداز