ارزیابی کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهر اردبیل)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شهرنشینی شتابان و فقدان آمادگی شهرها برای پذیرش شرایط نوظهور اجتماعی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ‏به شکل‌گیری محیط‌های شهری با کیفیت پایین منجر شده است. این مسئله، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی ‏شهروندان تأثیر گذاشته است. هدف این مقاله، بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری در منطقه 4 ‏شهر اردبیل است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و از نظر روش انجام، از نوع توصیفی- ‏تحلیلی است.‏ از تعداد 382 نفر برای نمونه، پرسشگری به عمل آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از  آزمون‌های پارامتری ‏t‏ تک نمونه‌ای و ‏t‏ مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش توأم (‏Enter‏)، آزمون واریانس یا ‏F‏ و از آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت بین چند گروه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که، میزان رضایت ساکنان از کیفیت محیط شهری، در سطح پایینی قرار دارد. به ‏طوری که میزان رضایت از کیفیت محیط شهری پایین‌تر از میانه نظری می‌باشد. نتایج آزمون‌های واریانس و ‏t‏ مستقل نشان دادند که نوع ‏شغل، سطح تحصیلات و مدت اقامت بر میزان رضایت از کیفیت محیط شهری تأثیرگذارند. سایر ویژگی‌های شخصی بر میزان رضایتمندی افراد از کیفیت محیط ‏شهری (سن و جنسیت) تأثیرگذار نیستند.‏ همچنین متغیرهای محیط سکونتی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش‌گویی متغیر وابسته دارند.

کلیدواژه‌ها