توسعه پایدار محیط جغرافیایی (SDGE) - واژه نامه اختصاصی