نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت سازمانی/دانشگاهی

ایمیل

دکتر سید علی بدری

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

sabadri@ut,ac,ir

دکتر محمدتقی رضویان

استاد جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی

m-razavian@sbu.ac.ir

دکتر علی زینالی عظیم

دانشجوی فوق دکتری طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

al.zeynaly@gmail.com

دکتر محمدعلی فیروزی

استاد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران

m.alifiroozi@scu.ac.ir

دکتر حسین حاتمی نژاد

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

hataminejad@ut.ac.ir

دکتر محمد اسکندرثانی

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، بیرجند

meskandarisani@birjand.ac.ir

دکتر جواد مکانیکی

دانشیار، جغرافیای روستایی، بیرجند

javadmikaniki@birjand.ac.ir

دکتر پویا جدی گل لر

دکتری شهرسازی-برنامه ریزی شهری

pouya.joodi@gmail.com

دکتر شهریور روستایی

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تبریز

srostaei@tabrizu.ac.ir

دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی

دانشیار، جغرافیای شهری، خوارزمی

m_soleimani_mehr@khu.ac.ir

دکتر زهره فنی

استاد؛ دانشگاه شهید بهشتی

z-fanni@sbu.ac.ir

     

دکتر حسن لشکری

استاد، آب و هوا شناسی، شهید بهشتی

h-lashkari@sbu.ac.ir

دکتر حسین آزادی

استاد، جغرافیای اجتماعی-اقتصادی، گنت، بلژیک

hossein.azadi@ugent.be

دکتر اسما مهان

استادیار انسان شناسی شهری، لیدن، هلند.

a.mehan@fsw.leidenuniv.nl

دکتر نازگل باقری

دانشیار جغرافیا و علوم سیاسی، تگزاس، امریکا

nazgol.bagheri@austin.utexas.edu

دکتر فرهاد عزیز پور

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، خوارزمی

azizpour@khu.ac.ir

دکتر علی اکبر تقیلو

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ارومیه

a.taghilo@gmail.com

دکتر ناصر شفیعی ثابت

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، شهید بهشتی

nshsabet@yahoo.com

دکتر پرویز آقایی

دانشگاه شهید بهشتی تهران و وزارت راه و شهرسازی

Parviz.aghaei7@gmail.com

دکتر عباسعلی رودباری داداشی

دکتری جفرافیای طبیعی-آب و هواشناسی

dadashiabbasali@gmail.com

دکتر کیومرث ایراندوست

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، کردستان

k.irandoost@uok.ac.ir

دکتر مجتبی جاودان

استادیار، جغرافیا و گردشگری، خوارزمی

mjavdan@khu.ac.ir

دکتر مهدی علیان

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

alian87m@gmail.com

دکتر بیژن رحمانی

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، شهید بهشتی

B_rahmani@sbu.ac.ir

دکتر منیژه قهرودی

استاد، ژئومورفولوژی، شهید بهشتی

m-ghahroudi@sbu.ac.ir

دکتر نوبخت سبحانی

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

n.sobhani65@gmail.com

دکتر مجید سعیدی راد

پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی؛ دانشگاه خوارزمی

majid.saeidirad@yahoo.com

دکتر محمد مهدی حسین زاده

دانشیار جغرافیای طبیعی، شهید بهشتی

m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir

دکتر علیرضا محرابی

دانشیار جغرافیای سیاسی، شهید بهشتی

A_mehrabi@sbu.ac.ir

دکتر پروانه شاه‌حسینی

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، سازمان سمت

shahoseyni@samt.ac.ir

دکترعلی اکبر عنابستانی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،

anabestani@ferdowsi.um.ac.ir

دکتر یوسف درویشی

استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نور،تهران.

rs.moha@yahoo.com

دکتر صدیقه لطفی

استاد، برنامه ریزی شهری-منطقه ای، مازندران

s.lotfi@umz.ac.ir

دکتر محمود احمدی

دانشیار، جغرافیای طبیعی، شهید بهشتی

ma_ahmadi@sbu.ac.ir

دکتر رئوف مصطفی زاده

دانشیار مرتع ،آبخیزداری؛دانشگاه محقق اردبیلی

raoofmostafazadehuma.ac.ir

دکتر اصغر مولایی

استادیار، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز

a.molaei@tabriziau.ac.ir

دکتر حسن اسماعیل زاده

استادیار گروه علوم محیطی، شهید بهشتی

Esmaeilzadeh_hassan@yahoo.com

دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهید بهشتی

l_kozegar@sbu.ac.ir

دکتر علی‌اکبر شمسی‌پور

دانشیار آب و هواشناسی، تهران

shamsipr@ut.ac.ir

دکتر شهریار خالدی

استاد، آب و هوا شناسی، شهید بهشتی

s-khaledi@sbu.ac.ir

دکتر مرتضی قورچی

استادیار جغرافیای سیاسی، شهید بهشتی

mghourchi@gmail.com

دکتر محمدرضا رضوانی

استاد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، تهران

rrezvani@ut.ac.ir

دکتر علی زنگی‌آبادی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اصفهان

a.zangiabadi@geo.ui.ac.ir

دکتر طیبه اکبری

استادیار، جغرافیای طبیعی، شهید بهشتی

takbariirani@gmail.com

دکتر نفیسه مرصوصی

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پیام نور تهران

n_marsousi@pnu.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

استاد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اصفهان

m.taghvaei@geo.ui.ac.ir

دکتر عامر نیک پور

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مازندران

nikpour1551@gmail.com

دکتر محسن احدنژاد

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، زنجان

ahadnejad@gmail.com

دکتر سمیه خالقی

استادیار، جغرافیای طبیعی، شهید بهشتی

s_khaleghi@sbu.ac.ir

دکتر طاهر ولی پور

دکتری جغرافیا طبیعی-دانشگاه شهید بهشتی تهران

ta.valipour68@yahoo.com

دکتر سیدمحمد رضازاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، وزارت راه و شهرسازی

M_rezazade@sbu.ac.ir

دکتر فرید اجلالی

استادیار، فناوری و کشاورزی، پردیس ابوریحان، تهران

fejlali@ut.ac.ir

دکتر محمود اکبری

استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، یاسوج

mahmoodakbari91@yahoo.com

دکتر مریم بیرانوندزاده

استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، خرم اباد

beyranvand28@gmail.com

بهروز محمدی یگانه

دانشیار  جغرافیای روستایی، زنجان

yeganeh@znu.ac.ir

دکتر خه بات درفشی

استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور

khabat.derafshi@gmail.com

دکتر حسین محمودی

عضو هیات علمی- پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

h-mahmoudi@sbu.ac.ir

دکتر معصومه براری

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، مازندران

mbarari1359@yahoo.com