مدیر مسئول


سید حسن صدوق استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی مدرس پروفسور، رئیس دانشکده مطالعات شهری و معاون رئیس دانشگاه برای مشارکت اجتماعی در دانشگاه واشنگتن تاکوما، ایالات متحده.

مطالعات شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


نازگل باقری دانشیار، گروه علوم سیاسی و جغرافیا، دانشگاه تگزاس، ایالات متحده آمریکا

جغرافیای انسانی -اجتماعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسین آزادی استاد، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، گروه جغرافیا، دانشگاه گنت بلژیک
سردبیر بخش «مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی فصلنامه لاند»

جغرافیای اجتماعی و اقتصادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اسما مهان استادیار انسان شناسی شهری، دانشگاه لیدن هلند

انسان شناسی شهری

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا کرباسی استاد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

ژئوشیمی محیط زیستی

اعضای هیات تحریریه


فضیله دادورخانی استاد، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه تهران

جغرافیای روستایی

اعضای هیات تحریریه


رضا قضاوی استاد تمام دانشگاه کاشان ، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، گروه آبخیزداری

مدیریت منابع آب

اعضای هیات تحریریه


فریبا اسفندیاری درآباد استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

ژئومورفولوژی

  • esfandyariuma.ac.ir
  • 09120503281

اعضای هیات تحریریه


محمود خسروی استاد گروه جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،گروه جغرافیای طبیعی

اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا ناصری استاد، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ژئوهیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


شهریار خالدی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


زهره فنی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای شهری

سردبیر


شهریار خالدی استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

دبیر اجرایی


زهره فنی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای شهری

کارشناس نشریه


پرویز آقایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ویراستار


زهره فنی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای شهری

ویراستار انگلیسی


پریسا بیکی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • pbeiki917gmail.com

ویراستار انگلیسی


سعیده رجبی زاده دانشگاه تهران

  • ebtekarta.cogmail.com