ارزیابی مقطعیِ میزان پایداری نظام جابجایی در دوران همه‌گیری کرونا (مورد: بهره‌گیران از خط 7 سامانه اتوبوس‌رانی تندرو تهران)

سید فصل الله حسینی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.48308/sdge.2023.103897