بررسی ارتباط میان ساختار فضایی منطقه‌ای و استطاعت‌پذیری مسکن در 22 استان کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران

چکیده

در دو دهه اخیر توسعه چندمرکزی توجه زیادی را در ادبیات نظری و اسناد سیاسی به سوی خود معطوف کرده است. طرفداران چندمرکزیتی معتقدند این الگوی فضایی می­تواند توازنی را میان اهداف متناقض رقابت­پذیری اقتصادی، انسجام اجتماعی و پایداری محیطی در مقیاس­های مختلف ایجاد کند. تا به حال، مطالعات زیادی به بررسی اثربخشی و کارایی فرضیات مطرح شده در ارتباط با ساختارهای چندمرکزی پرداختند اما پژوهش­های انگشت شماری به بررسی ارتباط میان قیمت زمین و استطاعت­پذیری مسکن توجه کردند. در این راستا، ابتدا استان­های کشور با دو شاخص پراکنش فضایی و توزیع اندازه شهرها مورد سنجش قرار گرفتند. و سپس با استفاده از رگرسیون دو متغیره ارتباط آنها با شاخص­های قیمت زمین، رشد قیمت زمین و استطاعت­پذیری مسکن بررسی شدند. یافته­های پژوهش از الگوهای فضایی چندمرکزی حمایت می­کند. به طوری که میان پراکنش فضایی شهرها و توزیع اندازه شهرها و قیمت زمین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین پراکنش فضایی متوازن مراکز شهرها در پهنه سرزمین می­تواند تا حدودی رشد قیمت مسکن را کنترل کند. به علاوه، بین شاخص­های چندمرکزی و استطاعت­پذیری مسکن ارتباط نسبتا محکم و معناداری پیدا شده است. بنابراین، به نظر می­رسد ساختارهای چندمرکزی می­توانند در زمان اوج تاب­آوری بیشتری در برابر رشد قیمت مسکن داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the relationship between regional spatial structure and housing affordability in 22 provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Lotfi 1
  • Mojtaba Shahabi SHahmiri 2
  • Asgari Masoumniya 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Sciencec, University of Mazandaran, Iran
2 Department of Urban Planing, Faculty of Arts, Tarbiat Modares Universit, Tehran, Iran
3 Department of Urban Planing, Faculty of Architrcture and Urban Planing, Art University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In the last two decades, polycentric development has attracted much attention in the theoretical literature and political documents. Polycentric advocates that spatial pattern can create a balance between conflicting goals of economic competitiveness, social cohesion, and environmental sustainability on a large-scale. So far, many studies have looked at the effectiveness and efficiency of hypotheses raised to polycentric structures, but few studies have considered the relationship between land prices and affordable housing. In this regard, first, the provinces of the country were measured with two indicators of spatial and city size distribution. Then, using a bivariate regression, their relationship with land price indexes, land price growth and affordability of housing were investigated. Research findings support polycentric spatial patterns. So there is a positive and significant relationship between the spatial distribution of cities and the distribution of cities and land prices. Also, the balanced distribution of urban centers in the territory of the land could partly control the growth of housing prices. In addition, there is a relatively strong and significant relationship between polycentric and affordable housing indices. Consequently, polycentric structures seem to be more resilient in higher housing prices at peak times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polycentric regions
  • housing affordability
  • Sustainability
  • land price
-زبردست، ا.، 1386. «بررسی تحولات نخست شهری در ایران»، مجله هنرهای زیبا، دوره 29، شماره 29، صص 29- 38.
-Alonso, W., 1964. Location and Land Use: Towards a General Theory of Land Rents, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
-Anas, A., 1978. Dynamics of urban residential growth, J. Urban Econ, v. 5 (1), p. 66–87.
-Anas, A., Arnott, R. and Small, K.A., 1998. Urban Spatial Structure, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, September, p. 64-1426.
-Antoniucci, V. and Marella, G., 2016. Small town resilience: Housing market crisis and urban density in Italy, Land Use Policy, v. 59, p. 580–588.
-Bailey, N. and Turok, I., 2001. Central Scotland as a polycentric urban region: Useful Planning Concept or Chimera, Urban Studies, v. 38(4), p. 697-715.
-Bostic, R.W., Longhofer, S.D. and Redfearn, C.L., 2007. Land Leverage: Decomposing Home Price Dynamics, Real Estate Economics, v. 35(2), p. 183-208.
-Brezzi, M. and Veneri, P., 2015. Assessing polycentric urban systems in the OECD: Country, regional and metropolitan perspectives. European Planning Studies, v. 23(6), p. 1128–1145.
-Burger, M. and Meijers, E., 2012. Form follows function? Linking morphological and functional polycentricity. Urban Studies, v. 49(5), p. 1127–1149.
-Burger, M.J., Van der Knaap, B. and Wall, R.S., 2014. Polycentricity and the multiplexity of urban networks, European Planning Studies, Vv. 22, p. 816–840.
-Camagni, R., Capello, R. and Caragliu, A., 2015. The rise of second-rank cities: What role for agglomeration economies? European Planning Studies, v. 23, p. 1069–1089.
-Camagni, R., Capello, R. and Caragliu, A., 2017. Static vs. Dynamic Agglomeration Economies: Spatial Context and Structural Evolution Behind Urban Growth. In: Capello R. (eds) Seminal Studies in Regional and Urban Economics, Springer, Cham, p. 227-259.
-Capello, R. and Camagni, R., 2000. Beyond optimal city size: an evaluation of alternative urban growth patterns, Urban Stud, v. 37 (9), p. 1479–1496.
-Capello, R., 2011. Location, Regional Growth and Local Development Theories, AESTIMUM, v. 50, p. 1-25.
-CEC, Commission of the European Communities, 1999. European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
-Capozza, D., 1989. The fundamentals of land prices and urban growth, J. UrbanEcon, v. 26 (3), p. 295–306.
-Davoudi, S., 2003. European briefing: Polycentricity in European spatial planning: From an analytical tool to a normative agenda, European Planning Studies, v. 11(8), p. 979–999.
-De Goei, B., Burger, M.J. and Van Oort, F.G., 2010. Functional polycentrism and urban network development in the greater South East, United Kingdom: Evidence from commuting patterns, 1981–2001. Regional Studies, v. 44(9), p. 1149–1170.
-Ewing, R. and Hamidi, S., 2014. Measuring urban sprawl and validating sprawl measures. In: Technical Report Prepared for the National Cancer Institute National Institutes of Health, the Ford Foundation and Smart Growth America, p. 1-158
-ESPON 1.1.1, 2004. Potentials for Polycentric Development in Europe. Stockholm/ Luxembourg: Nordregio/ESPON Monitoring Committee.
-Faludi, A., 2005. Polycentric territorial cohesion policy, Town Planning Review, v. 76(1), p. 107–118.
-Faludi, A., Stead, D. and Humer, A., 2015. Conclusions: Services of general interest, territorial cohesion and competitiveness in Europe, In H. Fassmann, D. Rauhut, E. Marques da Costa, & A. Humer (Eds.), Services of general interest and territorial cohesion, European perspectives and national insights (p. 259–267). Göttingen: V&R unipress.
-Fujita, M., 1989. Urban Economic Theory: Land Use and City Size, Cambridge University Press, Cambridge, UK, p. 1-382
-Fujita, M., 2010. The evolution of spatial economics: from Thunen to the neweconomic geography, Japanese Economic Review, v. 61 (1), p. 1–32.
-Giffinger, R. and Suitner, J., 2015. Polycentric metropolitan development: From structural assessment to processual dimensions, European Planning Studies, v. 23(6), p. 1169–1186.
-Glaeser, E.L., Gyourko, J., Morales, E. and Nathanson, C.G., 2014. Housing dynamics: An urban approach, Journal of Urban Economics, v. 81, p. 45-56.
-Gordon, P. and Richardson, H.W., 1996. Beyond polycentricity: the dispersed metropolis, Los Angeles, 1970–1990, Journal of the American Planning Association, v. 62, p. 289–295.
-Gostautas, I., 2017. Spatial Analysis of Regional Residential Markets in England and Wales, Nottingham Trent University, Phd thesis, p. 1-235.
-Green, N., 2007. Functional polycentricity: A formal definition in terms of social network analysis, Urban Studies, v. 44(11), p. 2077–2103.
-Hague, C. and Kirk, K., 2003. Polycentricity Scoping Study, London: Office of the Deputy Prime Minister, p. 1-44.
-Hall, P. and Pain, K., 2006. The polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Europe, Earthscan, London.
-Hesse, M., 2016. On borrowed size, flawed urbanisation and emerging enclave spaces: The exceptional urbanism of Luxembourg, Luxembourg, European Urban and Regional Studies, v. 23 (4), p. 612–627.
-Hoch, I. and Waddell, P., 1993. Apartment rents: another challenge to the monocentric model, Geographical Analysis, v. 25, p. 20–30.
-Holden, D. and Parr, J.B., 2013. A note on the average density function in urban analysis, Urban Stud, v. 50 (14), p. 3027–3035.
-Hoyler, M., Kloosterman, R.C. and Sokol, M., 2008. Polycentric puzzles - emerging mega-city regions seen through the lens of advanced producer services, Regional Studies, v. 42, p. 1055-1064.
-Iommi, S., 2013. Polycentric Patterns and Housing Affordability: Does a Relationship Exist?, Italian Journal of Regional Science, v. 12(3), p. 5-22
-Lambregts, B., 2006. Polycentrism: Boon or Barrier to Metropolitan Competitiveness? The Case of the Randstad Holland, Built Environment, v. 32, p. 114–123.
-Lee, B. and Gordon, P., 2007. Urban spatial structure and economic growth in US Metropolitan Areas, paper presented at the 46th annual meeting of the Western Regional Science Association, Newport Beach, CA, p. 1-25.
-Li, Y. and Phelps, N., 2016. Megalopolis unbound: Knowledge collaboration and functional polycentricity within and beyond the Yangtze River Delta Region in China, 2014. Urban Studies, p. 443-460.
-Liu, X., Derudder, B. and Wu, K., 2016. Measuring polycentric urban development in China: An intercity transportation network perspective, Regional Studies, v. 50, p. 1302–1315.
-Meijers, E. and Burger, M., 2017. Stretching the Concept of ‘Borrowed Size’, Urban Studies, v. 54, p. 269–291.
-Meijers, E., 2008a. Summing Small Cities does not make a Large City: Polycentric Urban Regions and the Provision of Cultural, Leisure and Sports Amenities, Urban studies, v. 45(11), p. 2323–2342.
-Meijers, E., Hoogerbrugge, M. and Cardoso, R., 2017. Beyond polycentricity: does stronger integration between cities in polycentric urban regions improve performance? Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, v. 109(1), p. 1–21.
-Meijers, E., Burger, M. and Hoogerbrugge, M., 2016. Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe, Papers in Regional Science, v. 95, p. 181–198.
-Miles, D., 2012. Demographics, House Prices and Mortgage Design, Monetary Policy Committee Unit, Bank of England, p. 1-23.
-Mills, E.S., 1972. Urban Economics, Glenview, IL: Scott, Foresman and Company, p. 1-277.
-Ottensmann, J.H., Payton, S. and Man, J., 2008. Urban location and housing prices within a hedonic model, The Journal of Regional Analysis and Policy, v. 38, p. 19-35.
-Parr, J.B., 2004. The polycentric urban region: a closer inspection. Regional Studies, v. 38, p. 231-240.
-Parr, J.B. and Holden, D., 2015. The Regional Density Function and the Definition of Regional Boundaries, In: Nijkamp P., Rose A., Kourtit K. (eds) Regional Science Matters, Springer, Cham, p. 71-86.
-Qin, B. and Han, S.S., 2013. Emerging polycentricity in Beijing: evidence from housing price variations, 2001-05. Urban Studies, v. 50, p. 1-18.
-Rauhut, D., 2017. Polycentricity – one concept or many?, European Planning Studies, v. 25(2), p. 332-348.
-Reis, J.P., Silva, E.A. and Pinho, P., 2015. Spatial metrics to study urban patterns in growing and shrinking cities, Urban Geogr, v. 37(2), p. 246–271.
-Romein, A. and Meijers, E., 2003. Planning Polycentric Urban Regions in North West Europe, Delft: Delft University Press, Housing and Urban Policy Studies, v. 25, p. 7-32.
-Tsai, Y.H., 2007. Quantifying urban form: compactness versus sprawl, Urban Studies, v. 42(1), p. 141–161.
-Van Oort, F., Burger, M.J. and Raspe, O., 2010. On the economic foundation of the urban network paradigm. Spatial integration, functional integration and urban complementarities within the Dutch Randstad, Urban Studies, v. 47, p. 725–748.
-Vasanen, A., 2012. Functional polycentricity: examining metropolitan spatial structure through the connectivity of urban sub-centers, Urban Studies, v. 49, p. 3627–3644.
-Veneri, P., 2010. Urban Polycentricity and the Costs of Commuting: Evidence from Italian Metropolitan Areas, Growth and Change, v. 41(3), p. 403-429
-Veneri, P. and Burgalassi, D., 2012. Questioning polycentric development and its effects, Issues of definition and measurement for the Italian NUTS-2 regions, European Planning Studies, v. 20(6), p. 1017–1037.
-Wen, H.Z., Zhang, Y. and Zhang, L., 2014. Do educational facilities affect housing price? An empirical study in Hangzhou, China. Habitat International, v. 42, p. 155-163.
-Wen, H. and Tao, Y., 2015. Polycentric urban structure and housing price in the transitional China: Evidence from Hangzhou, Habitat International, v. 46, p. 138-146.
-Yang, H., Dijst, M., Witte, P., Van Ginkel, H. and Yang, W., 2018b. The spatial structure of high speed railways and urban networks in China: a flow approach, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography), v. 109, p. 109-128.
-Yang, H., Dobruszk, F., Wang, J., Dijst, M. and Wittea, P., 2018a. Comparing China's urban systems in high-speed railway and airline networks, Journal of Transport Geography, v. 68, p. 233-244.
-Zhou, Y. and Haurin, D.R., 2010. On the Determinants of House Value Volatility, Journal of Real Estate Research, v. 32(4), p. 377–395.